Каталог

Приятели. Познавателна книжка по изобразително изкуство за първа възрастова група

Предмет Изобразително изкуство
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Даниела Маркова
ISBN 9786192153564
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по изобразително изкуство за първа възрастова група е част от едноименната поредица и е предназначена за въвеждане на детето в света на художествените дейности. Тя напълно отговаря на изискванията на Държавния образователен стандарт по предучилищно образование за направлението. Основната идея е детето да получи представа за разнообразни изобразителни дейности, да използва активно собствения си опит за работа с различен изобразителен материал и да се запознае с възможностите за художествено конструиране и моделиране. В хода на образователното взаимодействие се развиват уменията на децата да възприемат и пресъздават света, като същевременно се съхранява техният оригинален начин на художествено изразяване.


Тематичното многообразие на книжката гарантира достъпни и интересни за детето занимания в трите образователни ядра и самостоятелна творческа работа за пресъздаване на обекти и явления от заобикалящия го свят. Примерното разпределение се основава на търсенето на баланс между разнообразните изобразителни дейности – рисуване (с графичен и живописен материал), моделиране и апликиране. В съдържателен аспект темите са в синхрон с останалите образователни направления и способстват за многопланово и пълно изграждане на обективни образи и представи, а след това и за създаване на изобразителна творба и естетическо поведение.

 

Мотивирането за дейност е изцяло игрово и допълва естествената потребност на детето от игра. По този начин се съхранява ценността на детството и се стимулират творческа активност, фантазия и потребност от общуване с другите чрез изкуство.

 

Познавателната книжка по изобразително изкуство е съвременен образователен ресурс в подкрепа на учителя в усилията му да открие пред детето многообразието от цветове и форми, естетиката на света, и да формира у него потребност от общуване с изкуството.