Каталог

Приятели. Познавателна книжка по български език и литература за първа възрастова група

Предмет Български език и литература
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Татяна Ненкова, Анна Георгиева
ISBN 9786192153557
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по български език и литература за първа група е част от едноименната поредица и отговаря напълно на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН. В нея са предвидени теми и образователно съдържание за една педагогическа ситуация седмично. В условията на активна игрова дейност се насочва познавателната активност на детето и се стимулира речевото му развитие. Така поетапно, в края на учебното време се постигат очакваните резултати, заложени в Наредба 5 за предучилищно образование.

 

Познавателната книжка включва дидактичен материал, представен на перфорирани листове/картони за индивидуална работа, по един за всяка педагогическа ситуация. Предвидени са дейности по всички образователни ядра, като водещата цел е комплексната реализация на речевото развитие на детето и задоволяване на личната му потребност от вербално общуване. Специално внимание е отделено на работата с художествен текст, неговото активно възприемане и творческо интерпретиране. Към някои от темите са обособени и малки карти, с които се работи приоритетно по образователно ядро Звукова култура. Приложението със стикери дава възможност на детето да осмисли и изпълни докрай учебна задача, която изисква проява на вече овладени компетентности. Образователното съдържание е в тематичен синхрон с останалите направления и е в основата на трайни междупредметни връзки, стимулиращи детското интелектуално развитие. За регистриране на индивидуалните възможности и постижения на децата са предвидени специални дидактични упражнения. Всеки от картоните в познавателната книжка може да бъде част от портфолиото на детето.

 

Познавателната книжка по български език и литература за първа възрастова група е съвременен образователен ресурс, който подкрепя усилията на предучилищния педагог да реализира системно, последователно и ефективно компетентностите в езиковото, литературното и речевото развитие на детето.