Каталог

В помощ на

Примерни годишни разпределения за 1. клас

PDF на новите ни учебници, одобрени от МОН

Примерни годишни разпределения по новите учебни програми

 

 

БУКВАР

Автори: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Румяна Тунева, Таня Драганова, Мария Донева
Корица и графичен дизайн: Константин Жеков
Илюстрации: Ирина Дойкова
Страници 116
ISBN 978-619-215-045-7

Заповед за одобрение: РД09-1561/08.02.2017

Букварът съдържа 109 урока, от които 33 за нови знания и 76 за упражнения, обобщение и преговор. Разработеният от авторите иновативен модел за четене и писане отговаря на съвременните методически постановки за личностно ориентиран образователен процес, който улеснява постигане на базовото равнище на грамотността на първокласниците като ключова компетентност. Букварът съчетава най-добрите традиции в българското начално ограмотяване с модерни стратегии за активно учене. Всички теми са представени атрактивно, дават възможност за интерактивно учене в развиваща учебна среда. Чрез занимателни игрови упражнения, визуализиране и представяне на новите знания през опита на учениците се осъществява единен езиков и литературен образователен процес. Ярко изразената комуникативна насоченост на обучението, включването на учениците в дейностно ориентирани ситуации (индивидуално и групово), въвеждането на игрови герои – Моливка, Гумичко и Мишока Е, които провокират, съпреживяват и подпомагат изпълнението на задачите, отговарят на изискването за нов тип компетентностна ориентация на обучението по четене и писане.


Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение


примерно годишно разпределение за ИУЧ

 

 

ЧИТАНКА

Автори: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Таня Стоянова, Весела Фламбурари
Корица и графичен дизайн: Константин Жеков
Илюстрации: Борис Стоилов
Страници 52
ISBN 978-619-215-051-8

Заповед за одобрение: РД09-1561/08.02.2017

Читанката е разработена на модулен принцип. Обучението се проектира в три основни литературни модула, като всеки от тях има своята функционална доминанта, и един с темите по извънкласно четене. 

Читанката осигурява плавен преход към по-високо ниво на четене с разбиране. В нея са представени всички жанрове на фолклора и литературата за деца, които са подбрани според интересите и възможностите на учениците в тази възраст. Тематично структурираните модули и разработената система от дейности и задачи са насочени към формиране на читателски компетентности и стратегии за тяхното овладяване. Подредбата на задачите е съобразена с функциите на трите фази на четенето като дейност: предтекстова, текстова и следтекстова. По този начин се стимулира активното участие на ученика в предвидените дейности, усъвършенстват се уменията му за самостоятелно четене, създават се възможности за интерактивно литературно обучение чрез взаимодействие с книжна среда.

Чрез богатите илюстрации и иновативните елементи в разработката на учебното съдържание учениците овладяват ключовите компетентности според техния индивидуален стил на учене. 

Читанката съдейства за единното формиране на компетентностите, заложени в учебната програма, подпомага литературното и читателското развитие на ученика. 

 
Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение

 

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева
Корица и графичен дизайн: Константин Жеков
Илюстрации: Кристина Иванова
Страници 140
ISBN 978-619-215-056-3

Заповед за одобрение: РД09-1560/08.02.2017

В учебника са разработени четири вида уроци – 54 за нови знания, 45 за упражнение, 18 за обобщение и преговор и 3 за контрол. 

При разработването на уроците са приложени утвърдени теоретични постановки в методиката. Запознаването с числата става с използване на различни начини за онагледяване в съответствие с различните стилове на учене. Аритметичните и геометричните знания в учебния комплект са представени в единство, като водещи са знанията в областта на аритметиката. Задачите са различни по трудност и дават възможност на всеки ученик да участва активно в учебния процес. Те са основно средство за изграждане на начална математическа грамотност, за осъществяване на междупредметните връзки, за формиране на съвременни ключови компетентности и за прилагането им. Текстовете в учебния комплект са съобразени с интересите на първокласниците и са в синхрон с изучаването на буквите в буквара. В учебния комплект са включени интересни логически задачи с различна степен на трудност.

Илюстрациите към уроците са функционални и подканващи към активна работа.

С учебника всяко дете получава безплатно ламинирано картонено приложение за многократно писане. Използването му в учебния процес улеснява усвояването на действията събиране и изваждане.

 
Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение

 

 

ОКОЛЕН СВЯТ

Автори: Илиана Мирчева
Корица и графичен дизайн: Константин Жеков
Илюстрации: Зара Буюклийска
Страници 80 + 8 стр. приложения
ISBN 978-619-215-046-4

Заповед за одобрение: РД09-1575/08.02.2017

Учебникът съдържа 6 глобални теми, разработени в 32 урочни единици и разпределени в съответствие с учебната програма. От тях 21 са за нови знания, 10 са за затвърдяване и обобщение, 1 е за диагностика на изходното ниво. 

Учебното съдържание е достъпно и базирано на жизнения опит на детето. Предложеният илюстративен материал стимулира любопитството на малкия ученик и го мотивира при изпълнението на задачите. Пъстрият папагал – позитивен и весел герой, въвежда първокласника в новите теми на всеки раздел. Темите са разработени  на основата на непрекъснато взаимодействие между учителя и ученика. Те включват разнообразни дейности и задачи за реализиране на междупредметни връзки, за формиране на компетентности, за подкрепа на учениците според индивидуалния им стил на учене. Всеки час първокласникът е активен участник в обучението – учи и играе, споделя и интервюира, работи самостоятелно и в екип, твори  и представя свои продукти. Така той разбира света, който го заобикаля, и пречупва теорията през собствения си опит.

Приложенията към учебника са 6. Те подпомагат всеки ученик да прилага наученото, да придобива умения за учене и да разгръща индивидуалните си способности.

Разгледайте част от учебника ТУК
Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение

примерно годишно разпределение за ИУЧ 

 

 

МУЗИКА

Автори: Яна Рускова, Стефан Русков, Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева
Корица: Константин Жеков
Графичен дизайн: Любомир Йовев
Илюстрации: Яна Казакова
Страници 80
ISBN 978-619-215-050-1

Заповед за одобрение: РД09-1582/08.02.2017


Учебният комплект включва: учебник, интерактивни приложения, книга за учителя, DVD  в mp3 формат с цялата музика за пеене, слушане и музикалните съпроводи. 

Учебникът е оформен като атрактивна книга за музиката. Учебното съдържание в нея е разпределено в 32 часа за нови знания, 24 часа за затвърдяване и обобщение, 6 часа за наблюдение, 2 часа за диагностика. 

Илюстративният материал е водещ компонент на всяка страница – комбинация от рисунки, снимки, схеми, графики и др. 

За разработване на учебното съдържание са заложени принципите на интерактивност, интегрираност и достъпност. Така се постигат условия за развитие и формиране на  музикалния слух като съществен фактор за пълноценно общуване с музиката и успешно реализиране на музикалните дейности. 

Музикалните примери, разнообразните задачи и загадки допринасят за формиране на музикална култура, на емоционална и естетическа интелигентност у учениците. Предизвикват активност и позитивни емоции. В редица теми са заложени междупредметни връзки, които имат актуални послания (смислови и музикални) и са ценен ресурс за учителя в процеса на формиране на ключови компетентности. 

Учебникът съдържа разнообразни музикални творби от миналото до днес. Те са в основата на учебното съдържание и носят ярки емоционални послания за децата. Дават възможност за осъществяване на водещите музикални дейности – пеене, слушане, танцуване, свирене на детски музикални инструменти, провокират творчество.

Разгледайте част от учебника ТУК
 
Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение


 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Бисер Дамянов, Огнян Занков, Даниела Маркова, Димитър Балкански, Олга Христова
Корица: Константин Жеков
Графичен дизайн: Владимир Минчев
Страници 80
ISBN 978-619-215-048-8

Заповед за одобрение: РД09-1596/08.02.2017


Учебният комплект включва учебник, 8 приложения, книга за учителя.

Учебникът съдържа 8 глобални теми, структурирани в 30 часа за нови знания, 30 часа за практически дейности и 4 часа за диагностика.

Темите са разработени по увлекателен и атрактивен начин. Подкрепени са с богат илюстративен материал, включващ образци от майстори на изобразителното изкуство, детски творби и интересни фотоси. Те способстват за формиране на естетическа култура и ключови компетентности у учениците.

Учебникът гарантира осъществяване на интерактивност в обучението. Знанията се въвеждат под формата на игри, беседи, наблюдения, разкази на учителя. Изобразителните умения се развиват чрез разнообразни задачи за рисуване, апликиране, моделиране. Ученикът има възможност да се включи активно, да прояви творчество и инициатива. Атрактивната организация на страниците, цветовите маркери и пиктограмите допринасят за бързата и лесна ориентация на малкия ученик в дейностите, които предстои да извърши. 

Чрез задачите се осъществяват междупредметни връзки, които подкрепят подготовката по писане, четене, математика, околен свят, БДП. 

Блок-приложението съдържа  8 свободно вложени картона, подходящи за проектна работа и за реализиране на задачи с акварелни или темперни бои, апликиране, изрязване. 

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение


 

 

ТЕХНОЛОГИИ и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Теменужка Стоева
Художник на илюстрациите и моделите: Йорданка Цанкова
Страници 72

Заповед за одобрение: РД09–1595/08.02.2017


Учебникът е основният компонент в новата учебна система за обучение по технологии и предприемачество в 1. клас. Той съдържа 32 теми, които гарантират успешното реализиране на учебната програма. Осигурява отлични условия на ученика за  самостоятелност и активност в учебна дейност. Истински помощник за учителя в обучението.

Учениците се запознават с различни видове материали и различията между тях и получават знания за правилното и безопасно използване на инструментите, с които работят. Наред с усъвършенстване на уменията за работа с основни инструменти и материали учебникът включва овладяване на техническа и технологична грамотност, основана на съвременното технологично обучение. 

Новото в учебника е погледът към технологиите през перспективата на предприемачеството, което осмисля по нов начин практическите дейности и ги поставя в контекста на предприемаческо мислене и култура. Предприемачеството като раздел от учебното съдържание насърчава ученика да развива своята инициативност и способност да превръща идеите в действия.

Файлове за сваляне:
примерно годишно разпределение 

примерно годишно разпределение